Keur van naasting 1545
(Delft)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


Bron: Mr. J. Soutendam, 'Keuren en ordonnantiŽn der stad Delft' (Delft 1870)

 

Noot: onderstaande keur staat in het keurboek dat in 1545 geldig was. De meeste keuren zijn ongedateerd.
Vermoedelijk dateert de keur uit de periode 1520-1545

 

Van Naestinge

I    Scout, scepenen ende Raide der steede van delft hebben, bij aduyse vanden burgemeesteren der seluer steede, geordonneert ende gekoert, ordonneeren ende koeren mits deesen, dat zoe wat penninckbrieuen, obligatien, Rentebrieuen ofte andere sculdebrieuen, spreeckende up yemande binnen der steede vriheyt ofte zijnen goeden, vercoft worden, dat die sculdenaere ofte besittere van tselue goet die voersz coope, binnen een Iaer ende dach nae zijnre wetenscappe daeran volgende, sal moegen naesten, mits daer voeren betalende alsulcke penningen, als daer voeren gegeuen ofte belooft zijn gewest, ende mits weeder Restitueerende den copere zoe veele penningen, als die somme soude moegen an Renten geproeffiteert hebben, te Rekenen den penninck XVJ.

II    Hebben voirts geordonneert, dat zoe waer Reyne ende warachtighe mangelinge valt [= voorvalt, geschiedt], sonder eenich bedroch, ofte niet gedaen omme naestinge te beletten, dat aldaer naestinge gheen plaetze grijpen en sal; ende dit te verstaene, zoe verre die meeste [= grootste] helfte vande goeden bij mangelinge vervreemt worden.

 

 

© 2000 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net