Keurboeken uit Limburg (B)

Opoeteren - 1559

Bewerkt door Mathieu Vandenbosch


Dese nabeschreven kueren ofte verdraegen sijn gesticht en opgericht onder die naebueren van Opoeteren, gelijck sulckx wel naden alden hercoemen gestecht is geweest.
Op 't Jaergedinge Anno xvC en neugen-en vijfftich, den xxiiij-en dach Januarij.
  In den eersten steegen en verdraegen die naebueren voorscreven dat men des jaers tweemael met scholtes ende scheepen visitatie doen sall in die moelens, offt die moelens te recht leggen in stroumen, steijnen, molenbedden, vaeten ende molchterschoetelen, op j boet van vij schillingen.
Ende dat der molder den eijdt doen sall om sijn heerschapp dat sijn te geven ende den naebueren dat hun, op die peen voorschreven.
  Ten anderen dat men den ondersaeten ierst maelen sall voor de buijtensluijden, op eijn boet van vij schillingen.
  Ten derden dat die Slaechmolen niet hinderlick sijn en sall der korenmoelen oft andere omliggende bempden, op j boet van vij schillingen.
  Ten vierden dat men die volmoelens beleijden sall ende op hun pijels doen zetten, waerbij dat sij den gemeijnten geijnen schaede en doen, op eenen wech Sint Joest.
  Ten vijffden dat men geijne nieuwe beecken ter gemeijnt wart ingraeven en sall, waerbij dat die naebueren offt gemeijnden weghen hinder mochten hebben, op vij schillingen.
  Ten sessden alst in der kercken geboeden wordt weghen offt gemeijnten te suijwen, dat dan uut jder huijse die des gebruicken maecken sullen, op vij schillingen.
  Ten sevenden, dat men op de gemijnte nerghens gein groijs affsteecken, noch meijen en sall, dan int broeck, daer die naebueren hebben bestaen te torffven, daer sullen sij dien hoevel vort uuttorffven ende voorder niet, op iij groet.
  Ten achden dat men geen mest op de gemijnte opraepen en sall dan in straeten en wegen, op iij groet.
  Ten neugenden, dat men achter halff meerdt alle genhenen stoppen, tuijnen en vreeden sal lancx die gemijnte op iij alde groet.
  Ten thienden, dat men in der ougst, alst in der kercken gebooden wort, alle straeten ruijmen ende veghen sall, op iij groet.
  Ten elliffden, dat men met geijnen onghachde beesten nae den Roderen Bosch in varen en sall ten velde, op iij groet.
  Ten twelliffden, soe wie men met steecken oft gebrocken tuijnen vijnt te gaen ende selfs gheen holt en hebben, sal men panden op iij groet, oft hij moet seggen waer hij dat gehaelt heeft.
  Ten deerthienden, dat men gein holt int brock op die gemeijnte houwen en sall, op iij groet.
  Ten xiiii-ten, dat men in weghen offt straeten geen steijn uutbrecken en sall, op iij groet.
  Ten xv-ten verdraeghen die naebuijren, dat men hon geven sall nae den alden hercoemen Loensche gewijcht ende Bonse maet, op vij schillingen.
  Ten xvi-ten, dat der scholtes in den naem van den heer met de scheepen des jaers viermael omgaen sullen om kannen ende gewijcht te visiteren. Wie daer in gebreckelijck bevonden wordt, op vij schillingen.
  Ten xvii-ten, dat men onder de misse, vesper, predicatie ende Godtsdiensten geen gelaechsluijden wijn, bier offt eenighen anderen dranck tappen en sall, op vij schillingen, dan den vremden wandeler.
  Ten xviij-ten, dat men eenen jederen bier, broet offt wijn langen sall insoeverre sij des veijll hebben, om hun geldt, op vij schillingen.
  Ten neugenthienden, dat men den Savel gevreet halden sall met den brant, gelijck hij van alder tot alderdom gewest heeft, op vij schellingen.
  Ten twintichsten dat der een den anderen niet in sijn vruchten, noch op sijn reijn vaeren en sall, het 'tsij met sijnen wille, op iij groet.
  Ten eenentwintichsten, dat een jeder penden sall mogen die bevonden wordt.
  Ten tweentwintichsten, dat men voor dorplasten en heere taxten penden sall moegen, soe wie in des heeren eijdt steijt, op iij groet, soe verre die ondersaeten ens tevoeren ghemaendt sijn.
  Ten xxiij-ten, dat alle die heertgenge sullen halden herden, schepers, sweijnen, ende die selve helpen loonen, soo wie daertegen doende bevonden wordt, sal verbeuren iij groet.
  Ten vierentwintichsten, dat men met geijnen schaepen int broeck op die groes weijen en sall, dan alles recht daerover te vaeren ende niet daerop huden, op iij groet.
Van den Oetersche reijningen al totter Hoenschen specken tou. Ende buijtens luijden op vi gr.

Bron: Rijksarchief Hasselt, Schepenbank Opoeteren, inv. nr. 13, p. 8 - 12.


Met toestemming van de bewerker voor het internet geschikt gemaakt door Herman de Wit, 2002
 Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net