Kerkorder 1699 (Ceylon)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


Bron: FranÁois Valentyn, Oud en Nieuw Oost-IndiŽn, 2004, deel 5b, pag. 422,
isbn 90 5194 233 8, facsimile van het originele boek uit 1726

 

 

 

De ordre door den Ed. Heer Gouverneur en Directeur Gerrit de Heere gegeven, om van allen, die tot de Schoolen behooren, gehoorsaamd te werden.

    Men zal de de kinderen, boven de 6 jaaren oud, van gedoopte Ouders, op den dag der generale Visite in de School-rol inschryven.

    Zullende de Ouders, die opgeteekende kinderen dagelyks sonder faut ter School senden; dog soo vier kinderen uit een huis komen, zullen 'er by wisseling dagelyks twee ter School komen; so 'er drie zyn, zal daar van dagelyks een a twee, soo als het Scholarchen zullen ordonneeren, moeten compareren.

    De Schoolmeesters zullen, als de kinderen by een gekomen zyn, na 't gebed, en voor de onderwysing de rolle, [komma abusievelijk hier geplaatst] opleesen.

    Iemand nu absent zynde, zal de Meester vernemen, by wien de schuld van het agterblyven is. Soo het des kinds ongehoorsaamheits schuld is, zal hy 't zelve na merite kastyden; dog soo het der Ouders schuld is, zullen zy voor ider kind, ider dag een halve tammekassie betalen.

    Imand des Sondags ter behoorlyker tyd niet ter Kerk komende, zal verbeuren vier tammekassies.

    De Meester zal hier van een pertinente rollen houden, en ten dage der Visite aan de Scholarchen overgeven; die nu geheel ongehoorsaam zyn, zullen op de bekendmaking van de Scholarchen door den Dessave werden gestraft.

    Imand der Gelargeerdens op de Visite niet verschynende, zal een halve Laryn betalen.

    Imand der Mancebados, op de Visite niet verschynende, zal van den Dessave werden opgevat, in de Ketting geklonken, en voor drie maanden aan 's Compagnies gemeene werken geset werden.

    Die imands huwelyks-geboden zonder wettige redenen schut, zal verbeuren twee Ryxdaalders, of by onmagt van dien twee maanden aan 's Compagnies gemeen werk geset werden.

    Imand, zyn kind op den dag der Visite niet ten doop brengende, zal voor vier maanden aan 's Compagnies gemeene werken geset werden.

    Imand, zyn huwelyks geboden gegaan, en binnen de drie maanden daar na, of de eerste Visite niet getrouwd zynde, zal verbeuren drie Ryxdaalders, of door den Dessave voor drie maanden aan 's Copmagnies gemeene werken gesteld werden.

    De wasschers zullen de Meesters alle week moeten bekend maken, of 'er een kind geboren, en of 'er imand gestorven is, en by faute van dien zal het den Dessave werden bekend gemaakt, die de nalatigen dan na bevinding van saaken sal straffen.

    Een ongedoopt Vrouwmensch met een gedoopt Manspersoon, of een ongedoopt Manspersoon met een gedoopt Vrouwmensch in Concubinagie levende, zal, soo in de eerste Visite niet bequaam is om gedoopt te werden, in de Keten geklonken, en voor 6 maanden aan Compagnies gemeene werken geset werden.

    Twee gedoopte, in concubinagie levende, zullen verbeuren 6 Ryxdaalders, of, by onmagt van dien voor 3 maanden aan 's Compagnies gemeene werken geset werden.

    Dese ordre is gesteld en gemaakt, om in alle Schoolen te werden gepubliceerd, en aangeslagen.

In den Jare 1699 op den 15 dag der maand Mai, in 't Kasteel Colombo. Was geteekend, Gerrit de Heere.

 

   

© 2004 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net