Herenrechten en bankrechten, (afschrift) 1613
(Wijlre)

-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


Deze bewerking werd ter beschikking gesteld door Mathieu Vandenbosch.

 

 

Bron: Publications de la Société historique et archéologique dans le duché de Limbourg
Tome XIV. 1877
.

 

 

DE HERENRECHTEN EN DE BANKRECHTEN

VAN WYLRE.

16de eeuw - 19 dec. 1613.

Dit seindt einsdeils des Heerren rechten der Banckrechten binnen Wyler uund der heerligheit van Wyler uund so wie die Scheffen van Wyler naer alden herkommen, dat vanden haven van ihre Vorvatteren uund wie man zu halten plag nach der Banckenrechte van Wylre vurs.

Item. Inden ersten so hoett uund helt der Schepen der Dingbanck van Wylre vurs. dat ein Heer binnen dem bevange und heerlicheit van Wylre sall haven uund setten einen scholthis seven schepenen uund einen baede uund ein vurs. heer richten sall binnen dem vurs. bevange uund heerligheit van halsse uund van bruche uund van allen den sachen daer ein heer billich ass recht af richten sall binnen seinem lande.

Item. Vort so hoeden uund halten die vurgenante Schepen dat ein heer vurs. sall haven eine Banmeulen binnen der vurs. heerlicheit uund wijst auch dat alle de ghene die geseten seindt binnen dem vurs. bevange off heerligheit vurs. maelen sullen op die vurs. moelen. Uund auch hoedt uund helt der schepen vurs. dat sesthene meelte schoetelen sall sein ein gestreecken vatt. Uund vort wijst der Schepen, off ein molleneer binnen der vurs. heerligheit den underseten dat hunt niet en brechte, so mach die inderseet dat moelenperdt halden sonder misdoen aen den heer biss tertijtt toe dat he dat seint haett. Uund auch weist der Schepen datman die Vogtgedinge in die moelen sall gaen uund sullen besehen die koermicken uund moelter vatt off sie gerecht sein op dat niemant eghein vurecht en geschehe. Uund vort hoedt uund helt deer Schepen dat die underseeten binnen der vurs. heerligheitt des moelenaers warden sollen dreij daeg, uund offt ein moelenaer binnen den vurs. dreij dagen dat moelenuart niet en maele achter dat het ihm kondt gedaen wehre van den vurs. underseten, dat sij dat buiten maelen sullen daer sie kommen konnen, sonder missdoen aen den heer.

Item. Vortme so hoet uund heldt der Schepen, dat binnen der heerligheit van Wylre ein Panhuis is uund soll sein, so dat niemandt biere en sall verkoupen binnen der vurs. heerligheit, idt en sey mit willen des brouwers die in dat vurs. panhuis sidt; uund umb den wille dat dit ein banpanhuis is, so hoedt ende heldt der Schepen, dat ein brouwer brouwen sall swart biers, uund dar van jeglich quart verkoupen vur drei eixs heller, uund offt dat biere guet darfur en wehre so sall man dat affsetten vur penwarts werth. Uund vort hoedt der Schepen vurs. dat ein halff van Valckenborch uund ein halff van Gulpen zo Wylre sall sijn ein quart. Uund vort hoedt uund helt der Schepen dat der bruwer den underseten binnen der vurs. heerligheit des biers borgen sall ein gantz jaer; uund als dat jaer umb is, die ime daen niet en bethaelen, dat he dan die met hulpen des heeren penden sall sonder einig widdersagen. Uund vortme so hoedt uund helt der Schepen dat man die maeten te Vogtgedinge sall besehen off sie gerecht seindt.

Item. Vortmee so hoedt uund heldt der Schepen dat heien vrouwen off siecke luide die gelost hedde tot anderen biere, die moegen bier buiten doen haelen dae es ihn genoegt sonder misdoen aen den heer, uund off der vurs. brouwer den vors. banne nicht also en helde so hoedt uund helt der Schepen dat die underseten der heerligheit van Wylre moegen tappen uund bier utthaelen sonder einich misdoen aen den heer off sonder misdoen aen den brouwer. Vort so hoeden uund halden die Schepen dat man dat biere mit gericht koeren sall, also dat dreij daag alt is ten minsten naer Penwarts werth.

Item. Quaeme auch wijn binnen der vurs. heerligheit te verkoupen den salmen auch koeren mit gericht nae Penwarts werth.

Item. Also decke dat gerichte wijn off biere op doet soe haendt sij van jegliche vatt ein quaert desselven draencks sy opgedaen haent.

Item. Als men dat biere bij der browueer gekoert haet, so en darff mans nit furder koeren bij die tepper alsoo verre die inder vors. heerligheit geseten seindt, uund veranderen sie dat biere so sollen sij op die boet sein die daerop steit.

Item. Wert saecke dat der brouwer dick off dobbell biere gebrouwen konde, dat mach he auch doen op den koer, mer dat sall he also voegen dat die underseten dieser vors. heerligheit hun penwart van drij heller biere allerwege vinden.

Item. Weert saeke dat der brouwer des niet en dede, so sollen die vurs. underseeten dat dick off dobbel biere haeven die quart vur drij heller eixs uund niet hooger, uund weert saecke dat der brouwer des den underseten weigerde, so sall he op die boet sein die darop steit.

Item. Vort so hoeden uund halden die Schepen, also dick der vurs. brouwer gebrouwen hatt, so sall he dat bier vanden vurs. gericht doen koeren, uund off he des niet en dede, so solde he boetig sein aen den heer, uund von ieglich vaets op vunuffthens Reix gelts, twe deill den Heere uund ein deill dem gerichte, uund dartzo so en solden die undereten nicht gehalden sijn dat biere te haelen, also deck dat ungekoert van dem vurs. gericht bleve.

Item. Weert saecke dat ein brouwer die in dat vurs. panhuis sidt den banne hielde gelick vurs. steit, dan einich underseet die bier buiten der vurs. heerligheit haelde, also deck he dat dede die solde boetig sein aen den Heer uund op vunuffthene Reixs gelts.

Item. Vort hoedt uund heldt der Schepen dat der Heer dieser vurs. heerligheit ihn schuldig is te alle Vogtgedingen xij penningen luytslach umb den wille dat sij den Heeren vurs. hoeden uund halten synen banne.

Item. Vort so hoedt uund heldt der Schepen dat eine Heer dieser heerligheit den Schepen van jegliche koer schuldig is dreij merck eixs gelts so welliche tijtt als die vallen.

Item. Vort hoedt uund helt der Schepen van einen kommer te doen, die erste verff cost buiten der Banck viii sch. eixsche, daran hat eine Scholthis drij sch. uund die Schepen vunuff sch. Uund desselven gleichen alsman einen kommer untsleit off entsett hatt, auch ein Scholthis drij sch. uund die Schepenen vunuff schill.

Item. Vort hoedt uund heldt der Schepen vurs. dat die orckenen seindt der Schepene alleine uund der Heer wardt syner boeten.

Item. So wie ein konden doit hooren, darvan hatt einScholthis twe quarten wijns uund jeder Schepen ein quart wijns.

Item. Alsman einen gleidt in guede die ein gewonnen hat mit kommerrecht, darvan hatt ein Scholthis twe quarten wijns uund jeder Scheffen ein quart wijns.

Item. So wie einen rein doet setten mit dem vurs. gerichte, davan hatt der Scholthis twee quarten wijns, uund jeder Scheffen ein quart wijns.

Item. Daer guet gepandt werdt uund drij dagen gethoent uund veile geboeden, darvan wijst der Schepen noegen quarten wijns. Des soll der Scholthis haven twe quarten wijns, uund die Schepen vij quarten wijns.

Item. Van eienen Schepenbrieff te versiegelen halt ein Scholthis twee quarten wijns uund jeder Schepen ein quart wijns.

Item. Vort hoedt uund heldt der Schepen van vrien guederen te untffangen mit einen groenen waesen, davan wijst der Schepen dem Leenheeren ein metze mit einen herpenbeinen licht uund auch ein vierdell wijns, uund jeder Schepen eine flesch wijns die daerbij seindt, uund der boede ein quart biers uund gelt op te werpen in ein gedenckenisse dat ment ontffangen hatt also voer freij goett.

Item. Pachts te ontffangen van vrijen guederen wijst der Schepen den Lehnheren eine flesch wijns uund jegliche Scheffen ein quart wijns die darbei weindt, uund den boede auch ein quart biers uund gelt op te werpen in ein gedenckenisse datment ontffangen hatt als voor vrijen pachts.

Item. Van zijnsgueder t'ontffangen, wijst der Schepen dem Heeren toe so wat gilt van capuin uund pinnings gelt dobbel, uund dem Lehnheren einen eixs uund einen luitslach, uund den Schepen van jegliche boenre seven alde swarten, uund dem boede ein quart biers.

Item. Van koergoett t'ontffangen hatt der Scholthis ein quart wijns, uund die Scheffen ein quart wijns.

Item. Van zijnspacht t'ontfangen hatt der Lehnheere ein quart wijns uund die Schepen auch ein quart wijns, uund dem boede auch ein quart biers.

Item. Van zijnsgoederen die verkocht werden hatt der Heer van dem koup den zwolffsten penninck, also verre als het vor Gericht geguet werdt.

Item. Van ein borge te maenen hant die Scheffen ein orcken.

Item. So wie ein momberschapps ahnnimbt, is die ein orcken schuldig.

Item. So wie dat Gericht bemoedt binnen der heerligheit buiten dincklichen daegen, daervan hatt dat vurs. Gerichtt hunne recht gelijck vurs. steitt, uttgescheiden off iemandt dat vurs. Gericht bemoedt umb onvertragt recht te nemen, darvan is man schuldig den Gerichte hunnen koste uund wijn.

Item. Auch so wie datt vurs. Gerichte bemoedet buiten dincklichen daegen uund buiten der heerligheit Wylre vurs. tusschen twee mijlen wegs umbgaens, darvan ist man dm vurs. Gericht schuldig hunnen koste uund wijn uund dobbel rechten.

Item. Als ein underseet dieser vurs. heerligheit einen deit ingebieden, daervan sall der boede haven ein quart bier, uund desselven gelichs sall he auch haven einen kommer kondt te doen als van einen underseet ein quart biers.

Item. Als ein uttgeseten man einen deit ingebieden, darvan sall der boede haven ein halff quart wijns, uund desselven gleichen auch sall he haven van einen utgeseten man einen kommer kondt zu doen ein halff quart wijns.

Item. Als ein uttgeseten man off ein ingeseten man einen deit penden, davan hatt der boede ein halff quart wijns.

Item. Vort halt uund helt der Schepen datt einjeglichen ploeger des jaers ein gerb schuldig is dem boede.

Item. Vort hoedt uund helt der Schepen, so watt underseet off uttgeseten luyde die vur der dingbanck burs. gestalt waren, dat sich dia waell moegen soenen off slichten sonder missdoen off sonder boett aenden Heer off aenden Scholthis van synent wegen, bij also verre dat nicht in aenspraeck off in antwordt kommen wehre.

Item. Vort so hoeden uund helden die Schepen, so wat in anspraek off in andtwordt vur der vurs. dingbanck kommen is, williche parthien davan int unrecht bevonden wurde, die is boetich aen den Heer. Uund wert saecke dat sich der parthien soenen wilden off soenden, dat sall sijn beheltich des Heeren recht off mit willen des Heeren off des Scholthissen van des Heeren wegen.

Item. So wie des boeden gesindt, der Schothis sall ihn lehnen, uund sal seins erve rechts werden.

Item. Vort hoedt uundt helt der Schepen vurs. dat der Heer hatt van einre wieckender wonde thien merck eixs gelts.

Item. Vort so hoedt uund helt der Schepen vurs. dat der Lantheer der vurs. heerligheit hatt van einre sijpender wonden vunuff merck eixs gelts.

Item. Vort hoedt uund helt der Schepen vurs. dat der Heer der vurs. heerligheit hatt van einem vuistschlage vunuff merck eixs gelts.

Item. Vort so hoeden uund helden die vurs. Scheffen dat der Heer vurs. hatt van einem metstrecken vunuff merck eixs gelts.

Item. Vort hoedt uund heldt der Scheffen naer der Banckrechte der heerligheit vurs. nach alden herkommen dat die groote thiende van Wylre schuldich is zu halten den hoegen Althaer binnen der kercken vanWylre gelegen, dat missgewae mit allen seinre zubehoer gelyck einen priester dat zugehuert umb misse te doen.

Item. Noch is die groote Thiende schuldig zu halden die groote klock mit alle haere zubehoer.

Item. Noch is die groote Thiende schuldig zu halden den gantzen boetgen offt schip vander vors. kirchen mit allen zine zubehoer.

Item. Vort so seindt die Herren van Unser Lieven Vrouwen van Achen auch van der vurs. Thienden binnen der vurs. Lande schuldig zu halden einen stier uund einen beer, uund den stier uund den beer winter uund sommer zu halden zu williche zeit dat die kerspels luydt des Landts van Wijlre vurs. des behoeven, uund die vors. stier uund beer sall tallwirdig sijn.

Item. Vort so handt die Schepen vurs. waell hoeren sagen van ihren vorvatteren uund elteren dat die vurs. grote Thiende noch schuldig wehre auch zu halden einen vaels uund einen bock in behoeff des gantzen Landts van Wijlre vurs.

Item. Vort hoedt uund helt der Schepen van alden herkommen als dat sie gehoert uund gesien haben dat dat wedergaede van diesen vurs. Thienden auch winter uund sommer schuldig is zu halden einen stier uund einen beer in behoeff der underseten des Landts uund Heerligheit van Wijlre.

Item. Vort so hoeden uun halten die Schepen dat Onse Vrouwe van Wijlre dier Godt begnaede einen Pastoer der kirche van Wijlre erfflich gelaeten uund gegeven hatt umbtrint iij morgen bennents ahn die Hongerkoele geelgen reyngenoet an die seide nach Stockem wardt Hubben bennentt op die Holgat uund op die seide der Hongerkoelen Aussemsbennent, in der voegen dat ein Pastoer der vurs. kirchen sall doen doen diese nachbeschriebene missen te drij tijden van einen jeglichen jaer erfflich, te weten op St. Geertruiden dach drij missen in der vurs. kirchen, vort als man te Wijlre dat heilich Sacrament umb dat korn dragt auch drij missen, vort op der Wijlre kirmis dach auch drij missen, dat seindt des jaers te saemen niegen missen, uund dreij priesteren die die vors. missen doen, dennen sall einen vors. priester off pastoer die cost doen uund daertoe te allen tijden geven einen jeglichen priester die werde van ein quart wijns.

Item. Ein uttgeseten man dee te minsnten derdehalff buenre landts binnen der Heerligheit hatt, de is auch den Custer des jaers schuldig ein gerff korns.

Item. Vort so hoeden uund halden die Schepen dat ein jeglich underseet de so vill landt hatt dat der thiender op sein landt ein garve korns hatt, der is auch den Custer ein garve korn des jaers schuldig.

Item. Vort so is ein jeglich underseet dem Custer schuldig des jaers twee roggenbrodt, te weten ein te Kersmisse, uund dat ander te Paschen.

Item. Vort umb den wille dat der Custer der vurs. kirchen van Wijlre thiende hatt, so is he davan schuldig te halden dat clockseill van der middelster klocken.

Item. Vort haven die Schepen gewiesen uund gelehrt aengaende den leenguederen ter Hagen uund den Rosendaels lehn zu Iseren dat die Grundtheren haven gifftunge uund guedung uund empffangnis, uund pande davan zu lieberen in des Landtheren boeden händt, uund voer verseten pachte voer die Schepen mit kommer recht, off mit ander gewonlich recht te suecken.

Item. Alle diese vors. puncten tuighen die Schepen dat sie diese stucken bracht uund funden haven van hunnen alderen uund vurseeten Schepen vurtijts, ubermit mannich jaer gewest, uund dat also vort halden uund hoeden, also lang als sie leben, uund dat auch vort lehren hunnen nachkommelingen.

Is durch mich Severinus Meessen Custer in Wijlre van het Origineel affgeschrieven
diesen 19 Decembris anno 1613.

 

 

© 2003 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net