Reglement der Jongesellen Compagnije, 1710 en 1716
(Geleen
)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 

Deze bewerking werd ter beschikking gesteld door Mathieu Vandenbosch.

 

 

Bron: Schutters Lief en Leed. Anekdoten uit het schuttersleven van de achttiende eeuw in de landen van Overmaas. Bijeengezocht door Servais Hutschemakers. Uitgave in eigen beheer. 2003.

 

 

Reglement ende ordonnantie van die
Compagnie der jongesellen opgericht in die
Heerlijckheijt Geleen inden jaere 1710 den
15 augusti door den Eerw. Heere F. Norbertus
Ulrieks als beginner ende Rector der heylige
Sacraments Misse ende is door den selven nu
ten Ewighen daghen aen die Jongesellen
Compagnie gegeven eenen silveren voegel,
vaendel, trommen ende scherpen voordie
officieren, etc. ende is deze Compagnie door
Ihre fursteliche genaeden madame la Princesse
van Diederiechsteijn gelaudeert, approbeert
ende met haer furstliche waepen int vaendel bevastight.

 

 1. In den Eersten moet een jeder weeten dat dese Compagnie
  bij forme van een associatie ofte broederschap is opgericht uuijt 
  geen ander insicht ofte redenen als dat door die selve soude
  het alderhoogwerdigste Sacrament des autaers door t'geweer met
  gestichticheijt in die processie convoijeert
  ende vereerht worden tot meerder des selffs pompe, loff ende glorie.

 2. Tot dijen eijnde sullen allen die geene, die in dese broederschappe
  ingeschreven sijn, gehouden wesen op den h. Sacramentsdagh in eijgen
  persoon met hun geordonneert geweer te compareren int dorp
  van Geleen op den kerckoff s'morgens ten 9 uuijren
  op pene van een kintgen bier ende
  naer die noen in die vesper op die selve pene.

 3. Sullen sij gehouden wesen als men den voegel sal schieten
  ( het welck geschieden sal als paeschen vroegh compt op
  meijdagh ende als paeschen laet compt op eenen anderen
  bequaemen dagh door die officieren te designeren ) op den
  kerckhoff te compareren ten halff twee uuijren, ende sullen
  als dan alle die naemen van die Compagnije ende het Reglement
  affgelesen worden, ende sal een jeder daer op die tromme sijn
  inlaegh doen, soo wel officieren als gemeenen
  ende diegene dewelcke ten behoorlijcken tijde
  niet present sulen bevonden worden,
  als sij geen wettige Reden voor en brengen,
  sullen vervallen sijn in een pene van
  vier potten biers promptelijck te betaelen.

 4. Dat niemant naer den vogel en sal schieten
  offte in jemant anders naeme
  ten sij dat hij in die Compagnie is offte van die officieren daer toe beoorloofft.

 5. Dat men den voegel nu en altijdt sal schieten voor den prijs
  van eenen nieuwen hoet die uuijt die inlaghe sal betaelt
  ende door die Schuttenmeesters bestelt worden ende dat den geene
  die den selven sal aff schieten maer alleen sal gehouden
  wesen aen die Compagnije te geven eene tonne biers ende 
  een schildt aenden voegel ten minsten weerdigh een Rixdaalder
  ende dat tot een ewighe memorie.

 6. Ende op dat niemandt en sal vreesen den vogel aff te schieten
  soo wordt op een emende van drij aemen biers verboden dat
  den Coningh hem niet sal laeten lusten naer huijs te
  brenghen offte aff te haelen offte in sijn huijs jemant te
  beschencken of te tracteren, maer dat hij ter gestelder
  uuijren met twee van sijn naeste naebuijren van die Compagnije
  hem sal vervoeghen bij den naesten officier,
  offte op den kerckhoff, alwaer altoost
  die vergaederinghe plaets sal wesen
  ende oock die Compagnije sal beginnen ende oock scheuren
  mits laetende vaendel, vogel, ende die trommen
  in die bewaernisse van den Rector des h. Sacraments

 7. Die geene die hunne inlaegh niet en betaelen sullen door die Schuttenmeesters in stilte vermaent worden ende als sij onwilligh sullen blijven sal hunnen naeme voor altijdt worden uuijtgestreecken.

 8. Die Schuttenmeesters sullen door den Rector van die H. Sacraments Misse, capiteijn, Lieutenant ende vaendraeger aengestelt worden ende verblijven tot dat sij offte door die trouw die Compagnije verlaeten offte op een andere maniere hun daer van bedancken.

 9. Dat het sal vrij staen aen die Schuttenmeesters te designeren
  die herbergh inde welcke sij hun sullen lustigh maecken
  mits blijvende int dorp van Geleen.

 10. Die Schuttenmeesters sullen opden vrijdagh naer h. Sacraments Misse
  dagh in presentie van die geheele Compagnije
  hunne Reeckeninghe doen van den ontfanck ende uuijtgaeve
  ende dijenvolgens het gelagh reguleren
  naer t geene dat het gelt sal reicken.

 11.  Die geene d'welcke querellen, twist offte Crackeel in die
  Compagnie sullen maecken, sullen voor die eerste reijse
  gehouden sijn sonder eenigh tegenspreecken voor hunne
  penitentie te staen in eene tijne waeters tot die knien toe
  soo lange tot dat sij eenen pot biers sullen hebben uuijtgedroncken
  maer voor die tweede reijse sullen sij vande Compagnije
  gejaeght worden, het welck oock sonder [conniventie = doorgestreept]
  insien altijdt sal geschieden als
  t'Crackeel groot offte van quaede consequentie 
  soude wesen.

 12. Het sal oock die geheele Compagnie op h. Sacramentsdag int
  in comen volgen het H. Hooghweerdigh Sacrament ende met vliegende
  vaendel trecken om die kercke ende daer naer aenden Thoren
  glidwijs het geweer lossen.

 13.  Dat sij sullen 's [vrijdaghs = doorgetreept] sondaeghs naer h. sacramentsdagh met
  hun geweer compareren in die kercke ten 8 uuijren, als
  wanneer aldaer sal gedaen worden eene solemneele misse
  ter eeren van t'alderheijlighste sacrament voor die affge-
  storvene medebroeders, soo wel die geene die uuijt die Compagnije
  getrouwt als ongetrouwt sullen sterven, ende die misse
  gedaen sijnde sal den Rector Missae Venerabilis met die
  ganse broederschap gaen op het graff vanden lestaffgetorvene
  ende lesen voor die siele die miserere en deprofundis,
  ende den vaendraeger sal het vaendel op het graff als het
  niet te nat offte lelijck en is nederleggen tot dat het gebet
  sal gedaen wesen daernaer sal hij het vaendel weder in die
  locht opheffen ende die geheele compagnie sal glijckerhandt
  eens lossen (eresaluutschot) ende dit gedaen sijnde sal t'hun vrijstaen off om
  naer huijs te gaen offte hun in eerbaerheijt lustich te maecken.

 14. Het en sal geenen van die Compagnije sijn roer moghen
  scherp laden als alleen ten tijde dat men den vogel schiet
  offte sal geschoten worden op pene van een halff tonne biers
  ende den voegel affgeschoten sijnde, alleen met pouder laden.

 15. Het en sal geene van die Compagnije hem laeten
  gelusten op vrouwen off mans persoonen sijn roer te lossen
  noch voor hun voeten te schieten, maer wel te besijden,
  offte als geen dack van stroij omtrent is
  in die locht op pene van een kintgen biers.

 16. Is geordinneert dat niemandt hem en sal laeten gelusten te schieten offte
  sijn roer te lossen op den kerckhoff onder den Godlijcken dienst
  offt onder die praedicatie aen den boom op pene van vier vanen
  biers sonder eenige genaede.

 17. Als jemandt op die voorschreven daeghen niet en soude connen compareren
  door wettigh beletsel sal hebben die redenen aen die Schuttenmeesters
  te kennen te geven ende sal als dan geexcuseert sijn.

 18. Bij soo verre dat er jemandt van die Compagnije
  hem soude droncken drincken
  ende daer door groote insolentien offte schandalen
  begaen sal naer rate des feijts
  rigoureuselijck volgens goetduncken
  der Schepenen gestrafft worden.

 19. Als jemandt van die Compagnije soo getrouwde als ongetrouwde 
  sal commen te sterven, soo sal van des Capiteins Compagnije
  een cadet ende van 's Lieutenants Compagnie oock eenen cadet
  per turnum versocht worden om alle broeders die binnen die
  parochie sullen woonen ter lijck te bidden ende een jeder
  sal compareren aen plaetse van geweer met den roosencrans
  in die handt ende het lijck vergeselschappen ter aerden
  ende alst weder het permitteert mede te ruck keeren tot
  aent sterffhuijs ende voor die siele bidden ende doen t'geene
  dat sij naer hunnen doodt gern soude gedaen hebben maer
  als den overledenen eenige bloetverwanten sal in die
  Compagnie hebben soo sal eenen cadet versocht worden
  ende eenen van t bloet om ter lijck te bidden.

 20. Dat den naasten donderdagh naer sijn begraefenisse
  offte bij aldijen die naeste donderdaghen door gefundeerde
  diensten belet waarin die officieren den Heere Rector van 
  die heijlige Sacraments misse sullen versoucken om eenen
  anderen dagh naer voorgaenden kerckenroep te stellen
  om voor den overledenen eene solemneele misse ter eeren vant
  h. sacrament met die benedictie uti alias moris et stijli
  te doen, inden welcken, soo getrouwde als ongetrouwde
  sullen uuijt een christelijcke obligatie schuldich sijn te 
  compareren met den roosencrans in die handt, ende 
  [sullen de Schuttenmeesters = doorgestreept]
  sal den secretarius die ten dijen regarde die leijste
  [sullen = doorgestreept] sal bij hem hebben neerstigh letten op die geene
  die manqueeren, ende bij soo verre datter eenen sonder
  wettige redenen ( gelijck daer is absentie, cranckheijt offte
  in jimant anders dienst ) drijmael soude manqueren [sullen] sal
  [sij] sijnen naem uuijt de lijste doen, ende voor hem en sal
  naer sijnen doodt geen dienst worden gedaen.
  Ende soo langh als desen tegenwoordighen Rector der h. Sacraments misse
  sal leven en sullen sij voor desen dienst niet geven;
  maer naer sijnen doodt sullen sij voor den dienst
  eenen offte eenen halven stuijver bijleggen
  tot dat het maecken sal seven schillinghen
  waervan die kercke sal profiteren twee schillinghen
  den custer eenen
  ende den rector vier
  het welck naer den dienst op den kerckhoff
  door die Schuttenmeesters met afflesen der naemen
  sal worden gecolligeert.

 21. Die geene die grootelijcks sullen vloecken offte sweiren
  in die vergaederinghe van die Compagnije sullen gestrafft
  worden ipso facto met vier vanen biers,
  ende als sij sulx niet en hebben
  tot aen die knien int water staen
  soo langhe alst die officieren ende Schepenen sal goetduncken.

 22. Die nu indie vergaederinghe der Compagnije sullen oneerlijcke
  ende schandaloose worden spreecken, sullen jeder reijse
  vervallen in die emende van twee vanen biers laetende
  die andere straffen daer beneffens aen die Schutten-
  schepenen, ende sulx sonder contradictie
  op pene van cassatie. (Is verbreking van het lidmaatschap.)

 23. Als eenen van die opperofficieren gelijck capiteijn,
  lieutenant ende vaendrager sal comen te trouwen offte
  op een andere maniere sijne plaetse te quiteren, soo en sal
  daer geen successie vallen, maer die plaetse sal sondaghs
  immediatelijck voor den schietdagh, naer die vesper op
  den kerckhof aenden meestbiedende door den rector ende
  die geheele Compagnie vergeven worden, ende bij aldijen den
  geenen aen den welcken die plaetse souden verblijven, niet en soude
  daer toe bequaem sijn, salt die Compagnije vrij staen, wederom
  op de selve maniere eenen anderen bequaemeren te maecken
  alle andere onderofficieren soo sergeanten Corporalen ende Cadetten sullen
  door den Capiteijn ende Lieutenant een jeder in sijn Compagnije aengestelt
  worden, mits houdende
  hier binnen raedt met den rector van die h. Sacraments misse.

 24. Als eenighe nieuwe in die Compagnije sullen werden aengenomen
  so sal hier in door die officieren die rechtveerdigeijt onderhalden worden
  ende den eenen den anderen niet voorgetoghen
  worden, sij mogen sijn rijck offte arm,
  ende bij aldijen datter meer als eenen,
  soo sal voor eerst letten welcke van beijde
  compagnien het swaeckste is, ende eerst voor al hinden aen
  soo veel stellen tot die Compagnien egal sijn,
  ende bij aldijen sij aen glidden even sterck sijn,
  soo sullen die nieuw aencommende
  het lot trecken waer dat sij sullen vallen.

 25. Ten lesten is geordonneert dat die officieren
  op die daghen van vergaederinghe
  hun sullen hebben te wachten voor de dronckenschappe
  om geenen schandael te begaen
  ende sullen besonder op dije tijden hun respect houden
  ende alle inconvenientien voorkommen,
  ende die gemeenen sullen hun
  in allen redelijcker commandementen
  gehoorsaem sijn op pene van casseert te worden.

  Alle welcke ordonnantien ende reglement
  die jongesellen Compagnije sal punctuelijck
  hebben te achtervolgen, op pene dat
  die contraventeurs gestrafft sullen worden met
  die penen hier voor specificert, 
  ende dat sonder enigh tegenspreecken
  submitterende hun ten dijen regarde oock
  aen die parate executie
  sonder daer binnen jemandt te kennen
  ende dit Reglement hun voorgelesen sijnde
  hebben, soo officieren als gemeenen dit laudeert,
  goetgevonden, dese eijgenhandich onderteekent,
  ende op hunne Christelijcke getrouwigheijt
  beloofft den inhoudt van desen altoost te
  onderhouden.
  Ende op dat niemant van die Compagnie
  den ignoranten soude willen spelen
  sullen hier van gemaeckt worden vier egale copijen
  blijvende het original in handen vanden heere rector
  van die h. Sacraments misse ende eene copije
  bij den Capiteijn, eene bij den Lieutenant
  ene bij die Schutten Schepenen ende 
  eene bij [die Schuttenmeesters = doorgestreept] den secretarius
  ende sal door den secretaris van die Compagnie
  offte bij gebreck van dijen
  door eenen van die Schuttenmeesters
  dit Reglement alle jaeren
  eens voor die vesper op den kerckhoff
  voor het schieten vanden vogel affgelesen worden.

  Aldus gedaen gesloten ende geordonneert
  int dorp vanop Geleen den 1 junij 1716
  ende tot teecken der waerheijt
  heefft den tegenwoordighen heere rector
  der misse vant h.sacrament
  ende Colonel van die jongesellen Compagnie
  dese eijgenhandig onderteekent
  ende met sijnen segel bevestight.

  Was onderteeckent: F: Norbertus
  Ulrichs ut supra.
  Ende in margine stondt het cachet
  vanden heere Rector der h. Sacraments misse
  ende Colonel der jongesellen Compagnie
  gedruckt in rooden wasse
  ende is dit onderteeckent door ons officieren
  ende gemeijnen der voorschreven compagnie.

  Concordantiam cum suo originali.
  Attestor J: Paessch, Secretarius hujus
  Compagniae, et quondam primus
  Capitaneus ejusdem.