Formulier van't Gebedt 1663
(provincie Holland)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


Bron: ARA, Archief Staten-Generaal, toegang 1.01.06, inv.nr. 12548.156.2

 

RESOLUTIE
Der Ed. Groot Mog. Heeren Staten van Hollandt,
endeWest-frieslandt; op 't Formulier der ghebeden,
voor de Kercken deser Landen.

Als mede:
UYTSCHRYVINGE
By haer Ed: Groot Mog: gedaen

Benevens het

FORMULIER van't GEBEDT

Waer nae alle Bedienaers des Goddelijcken Woordts,
hier te Lande, hun voortaen sullen hebben te Reguleren.

 

- o - o -o - o - o -

- o - o -o - o - o -

 

EXTRACT Uyt de Resolutien vande Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt,
genomen in hare Ed.Gro.Mo. Vergaderinge, op 

Vrydagh ende Saterdagh den 8. ende 9. December 1662

Is ter Vergaderinge gerapporteert dat de Leden by Resolutie van dato des Jaers 1657 ghecommitteert tot resumptie van de formulieren van ghebeden in de publijcke Kercken hier te Landen gebruyk wordende, voorsoo veel het bidden voor de hooge ende laege Overigheyt belanght, inde practijcke van dien geremarqueert hadden, merckelijcke ende essentiele incongruiteyten, ende namentlijck dat de voorsz. gebeden by den Bedienaers des Godtlijcken Woorts, doorgaens soodanigh ghereguleert ende uyt-ghesproocken wierden, als of de Heeren Staten Generael waren de wettige Overheyt van dese Provintien, ende over de Ingesetene van de selve met dese ofte diergelijcke Woorden: Wy bidden u voor die geene die 't u belieft heeft over ons te stellen, als daer sijn de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael Etc. Ende nademael sulckx in een eenvoudighe ende onervarene Luyden soude konnen verwecken ofte foveeren eene impressie, als of de Ridderschap, Edelen ende Steden van Hollandt ende West-Vrieslandt, sijnde de Staten van den selven Lande, niet en waren de ontwyffelbare Soeveraine ende naest Godt de eenige hooge Overigheyt deser Provintie, dat over sulckx als mede omme te redresseren het abuys daer omtrent tot noch toe gecommitteert, dat by 't voorschreven formulier binnen dese Provintien, op den grondt ende onder de Souverainiteyt van hare Ed. Groot Mogende, aen de Hoog-gemelte Heeren Staten Generael rangh ende plaets gheheven werdt, voor haer Edele Groot Mogende, ende sulckx voor het Souverayn van het territoir selfs, contrarie voor-gaende Resolutie in date den 24. May des Jaers 1660 ende die van den 31. daer-aenvolghende, op de solemnele gelegentheyt van de Inkomste ende uyt-leydinghe van den Coningh van Groot-Brittangien genomen, ende by haer Hoogh Mogende selfs door 't absenteren van de voorsz. solemniteyt geaquiesceert, dat de gemelte Gecommitteerde Leden over-sulckx van advyse waren, dat haer bidden voor de Hooghe ende subalterne Overigheydt in de Kercke deser Provintie, soude behooren te werden ghevolght ende ghebleven, binnen de termen van het Concept.

Dat mede by de wel-gemeldte Gecommitteerde leden, dienstigh was geoordeelt dat de Bedienaren des Godlijcken Woords haer preciselijck, ende naer de letter quame te houden, aen het formulier van het gebed voor de Predicatie, ende soo veel de materie ende gelegentheydt van de gedane Predicatie soude konnen lijden, oock aen het formuliervan het gebedt naer de Predicatie voor de Kercken deser Landen geconcipieert ende beraemt, doch naedemael het selve laetste poinct gheoordeelt wierde te wesen van die natuyre, dat daer inne met voorgaende overlegh van Kercken-dienaeren soude behooren te werden gheprocedeert, dat oversulkx de Commissarissen politijck, staende uyt den hoofde van haer Ed. Gro. Mogende by te woonen de aen-staende Synoden, in't eene ende 't andere quartier in mandatis soude dienen te werde gegeven, van 't selve laetste poinct in de voorschreven Synoden deliberative voor-stellinghe te doen, ende daer op het advys ende oordeel, van de respective Classen te versoecken, om daer van alhier ter vergaderingh rapport gedaen sijnde, alsdan naerder dienthalven te werden geresolveert, sulcx naer exigentie van saecken bevonden soude werden te behoren, welck voorsz. advys by eenige Leden over genomen sijnde, omme daer op te mogen verstaen d'intentie van de Heeren hare principalen, is de finale Resolutie dienthalven te nemen uytgestelt tot naerder deliberatie.
Accordeert voorsz. Resolutie

 

Uyt-schryvinge van de Ed. Groot Mog. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslant

Edele, Erentfeste, Vroome, Discrete, goede Vrienden.

Wy hebben ons genootsaeckt gevonden, onse Deliberatie te laten gaen over de Ordre ende Forme, doorgaens in de Publijcke Kercken hier te Lande in 't bidden voor de Hooge Subalterne Overheden gebruyckt werdende, ende daer in gheremarqueert eenige merckelijcke essentiele incogruiteyten, als namentlijck: Dat de Bedienaren des Goddelijcken Woordts deselve doorgaens  soodanige reguleeren en uytspreecke, als of de Heeren Staten Generael waren de wettige Hooge Overigheydt van dese Provintie ende over de Ingesetenen van deselve, met dese ofte diergelijcke Expressie: Wy bidden U voor die gene, die't U belieft heeft over ons te stellen; als daer sijn de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael, Etc. Ende nademael sulcx in eenvoudighe, onkundighe ende onervaerne Luyden soude konnen verwecken ofte foveren een impressie, als oft de Ridderschap, Edelen ende Steden van Hollandt en West-Vrieslandt, zynde de Staten van den selven Lande, ende daer uyt onse Vergaderingh by representatie wert gecomposeert, niet en waren den ontwyffelbaren Souveraine ende naest Godt de eenighe Hooge Overheydt van dese onse Provintie, op onse eygen gront ende onder ons Souverain ghesagh, aen de Hoogh Gemelte Heeren Staten Geneael voor ons rangh ende plaetse ghegeven werden. Soo hebben wy om soodanige incogruiteyten ende informaliteyten te redresseren, ende de abusen ende inconvenienten, die daer uyt ontstaen soude mogen, te prevenieren, goetgevonden, te doen opstellen het Formulier, hier ingeinsereert, omme in alle Kercken binnen den voorsz. Lande by Bedienaren des Goddelijcken woort voorts aen achtervolght te werden wel expresselijck begeerende ende beveelende, dat U Ed. onse goede meynige, den voorsz. Dienaren, onder het resort van U Ed. aen-bevoolen in onse name sult bekent maecken, ten eynde sy-luyden haer nae het selve Formulier poinctuelijck sullen hebben te reguleren, sonder naelatigheydt, infractie ofte veranderingh: Ende ons daer toe verlaetende.
Edele, Erentfesten, Vrome, Discrete, goede Vrienden, beveelen wy U Ed. in de bescherminge Godes.

Geschreven in den Hage, den 23 Maert 1663

Ter Oronnantie vande Staten

HERB: van BEAUMONT

 

Volght het voorsz. Formulier.

Wij bidden u voor degene, die het u belieft heeft over ons te stellen te weten de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, zijnde onse wettige Hooge Overigheydt. Wy bidden u oock voor de Staten van de andere Vereenighde Provintien hare Bontgenooten, voor der selver ghesamentlijcke Gedeputeerden ter Vergaderingh van de Staten Generael, ende den Raede van Staten, * voor de Gecommitteerde Raden, voor de Hoven van Justitie, de Camer van Reeckeninge. Mitsgaders voor de Achtbare Magistraet ende Regeerders deser plaetse, verleen hun alle uwe genade ende gave, een ye[ke]gelijck in sijn beroep ende Staet, daerinne hy van u is ghestelt, op dat hy het volck dat ghy hen vertrouwt hebt, wyselijck regeren, kloeckelijck beschermen, uwen dienst getrouwelijck hanthaven, ende de Justitie aen haere Onderdanen recht bedienen, wilt voor-sitten met uwen H. Geest in hare t samen-kompste, op dat sy in alle saken, niet ander doen dan het gene goet ende behoorlijck is, besluyten, ende daer nae t selve oock geluckelijck uyt-voeren moghen, ten eynde dese Landen van haere vyanden bewaert, de quatdoenders gestraft, ende de vroome voorgestaen zijnde, uwen name daer door ge-eert, ende het Rijcke des Coninghs der Doninghen Christi Jesu gevonden magh worden, ende dat wy onder de regeeringhe van de voornoemden onse Hooge Overigheydt een gerust ende stil leven leyden moghen in alle godtsaligheydt ende eerbaerheydt.
Vorder bidden wy u oock voor alle Coningen, princen ende Potentaten ec.

* Staet alleen te bidden in 's Graven-hage.

 

 

2000 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net