Edict dat beroep op uitspraken door de rechter in geschillen tussen ouders en kinderen beperkt 1656 (Holland)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


 

Algemeen Rijksarchief Den Haag, Simon van Leeuwen, 'Groot-placaetboek, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden ....[etc]', deel 3 (Den Haag, 1683),
blz. 505-506, bibliotheeksignatuur H 21 D-3.

 

 

 

Edict van de Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, waar by ghestatueert werdt, dat in Huwelijcken geen appel of reformatie valt, soo wanneer het oordeel van de Rechter over een komt met het gesustineerde van de Ouders, of van den langst-levende. In date den seven en twintighsten Januarij 1663.

De Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, Allen den genen die desen sullen sien ofte hooren lesen, Saluyt. Doen te weten, Dat Wy in serieuse achtingen genomen hebbende den teneur van onse Resolutie genomen op den vijfden December des Jaers 1597, statuerende dat in matrimoniele saecken daer inne de verklaringe van de Magistraet, met de verklaringe van de Ouders, of de langhst-levende van de selve over een komt, van de voorsz verklaringhe niet en sal mogen gereformeert, geappelleert, geprovoceert, of eenige provisie daer tegens verleent worden: Ende geconsideert de nootsaeckelijckheyt van de exacte observantie van den inhoudt der voorsz Resolutie uyt veele ende diversche redenen en respecten. SOO IST, Dat Wy naer voorgaende nader deliberatie de voorsz Resolutie, goetghevonden, gheordonneert ende ghestatueert hebben, vinden goet, ordonneren en statueren by desen, in forme van perpetuel Edict, dat in het toekomende different of questie ontstaende tusschen Kind of Kinderen ter eenre, ende de Ouders of langhst-levende van de selve ter andere zyde, in materie of over saken van Huwelijcken, soodanige saecken en differenten afgedaen sullen worden, ten aensien van allen anderen, behoorende onder de Jurisdicite van de Gerechten in beslooten ende bemuyrde Steden van onsen voorsz Lande, (den Hage daer onder begrepen) by het Collegie van de Wet, of van den Gerechte in de selve Steden, daer oversoo veel doenlijck in vollen en completen ghetale, ende immers niet beneden twee derde-parten van 't Collegie pręsent zijnde, uytgehesondert binnen de Stadt van Delff, alwaer 't selve sal geschieden by Schepenen, midts insgelijcks daer over soo veel doenlijck, in vollen ende completen ghetale, ende immers niet beneden de twee derde-parten van de selve Schepenen pręsent. Ende dat die van onsen Hove, Wette en Gerechten, midtsgaders Schepenen voorsz, daerinne na verhoor van parthyen met behoorlijcke kennisse van saecken sullen disponeren summaria en de plano, soo als syluyden sullen bevinden te behooren. En soo wanneer der selver dispositie, of verklaringhe over een sal komen met het goetvinden en gesustineerde van de Ouders, of den langhst-levende vande selve, dat als dan de voorsz dispositie of verklaringe by den voorseyden Hove, by die van de Wet ende Gerechte, of by Schepenen als vooren ghedaen, volkomen effect sorteren sal, sonder dat daer van geappelleert, gereformeert, geprovoceert, Revisie, of eenige anderen provisie van Justitie verleent sal mogen worden; met dien verstande nochtans, dat het selve tot gene andere als de voorsz Plaetsen, Magistraten of Rechters in den voorseyden onsen Lande sal werden ge-extendeert. Ende ten eynde niemandt hier van ignorantie prętendere, nemaer een yeder weten moge waer naer hy hem hebbe te reguleren, soo begeren Wy dat desen op de Rollen van den Hogen Rade, ende van meer-ghemelten Hove, midtsgaders in alle de besloten Steden van onsen Landen gepubliceert ende geaffigeert sal worden, daer ende soo als in alle ghelijcke gelegentheden gebruyckelijck is, en behoort te gheschieden. Gedaen in den Hage onder onsen grooten Zegele, op den seven en twintighsten September des Jaers onses Heeren ende Salighmaeckers 1663.

Onderstondt, Ter Ordonnantie van de Staten. Geteeckent, Herbt. van Beaumont.

 

 

© 2001 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net