Declaratoir inzake het voortbestaan van enkele pachten na de generale afschaffing (in 1748) van pachten 1750
(Voorne e.a.)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


 

Algemeen Rijksarchief Den Haag, Isaac Scheltus, 'Groot-placaetboek, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden ....[etc]', deel 7 (Den Haag, 1770),
blz. 1205, bibliotheeksignatuur H 21 D-7.

 

 

Onderstaand declaratoir heeft betrekking op de baljuw en leenmannen van Voorne.
Op 25 juni en 29 juli 1749 zijn echter gelijke declaratoirs verschenen aan:

- het gerecht van Oude Tonge
- de kerkmeesters van Maassluis
- de regenten van Maassluis
- het gerecht van Hellevoetsluis
- de kerkmeesters van Overschie

 

 

 

Declaratoir van de Staaten van Holland, dat door het afschaffen der Pachten niet is te niet gedaan het Octroy aan Bailliuw en Leenmannen van Voorne verleent tot het heffen van eenige middeltjes. Den 7e Maart 1749. 

Is geleezen het Advis van de Heeren Gecommitteerde Raaden van den 5e deezer, geformeert op de Requeste van den 9e Augusty van het voorleeden jaar aan Haar Edele Groot Mog. gepresenteert door Bailliuw en Leenmannen van den Lande van Voorne,
Waar op gedelibereert zynde, is goedgevonden en verstaan, mits deezen te verklaaren, dat door of met Haar Ed. Groot Mog. Publicatie van den 26e Juny des voorleeden jaars, geenzins is gederogeert of te niet gedaan geworden de heffing en invordering der middeltjes, waar toe de Supplianten door de respective Octroyen daar toe verleent, zyn geauthoriseert geworden, en integendeel, dat de Supplianten zyn bevoegt, staande en loopende de voorsz. Octroyen, en zulks geduurende het jaar 1749 de voorsz. middeltjes by continuatie, op den voet en ten einde in de Octroyen gedesigneert, by collecte te moogen vorderen en ontfangen.

NB. Het zelve Declaratoir is by verscheide andere Resolutien van den 25e Juny en 19e July 1749 meede gedaan ten opzichte van diergelyke Octroyen verleent aan den Gerechte van de oude Tonge, aan Kerkmeesteren van Maasluis, aan Regenten van Maasluis, aan den Gerechte van Hellevoetsluis, mitsgaders aan Kerkmeesteren van Overschie.

 

2001 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net