Contract en akkoord tussen kapittel en stad
over de inkomsten, 1573  (Maaseik
-B)

-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


Deze bewerking werd ter beschikking gesteld door Mathieu Vandenbosch.

 

 

Bron: Rijksarchief Hasselt. Stadsarchief Maaseik. Inventarisnummer 38.

 

23 juni 1573.

 

CONTRACT ENDE ACCOORDT TUSSCHEN
HET EERWERDIG CAPITTEL ENDE DIE STADT
MAESEIJCK
OVER DIE INCOMPSTE DESSELFS ALHIJER.

 

In de naeme ons heeren amen.
Overmits desen tegenwoordigen instrument ofte accoordtbrieff sij condt ende kennelijck allen ende eenen jegelijcken dat soo dan sich verdraegen heeft datter twist, twespalt, differentie ende gedingen tusschen den eerw. Heer deecken ende Capittel der Collegiale kircker onser L. Vrouwen ende St. Catharina binnen der stadt Eijck getransffereert ter eenre ende scholtis, burgemeesteren, schepenen, alden ende nieuwen raedt in naeme der stadt voorscreven ter andere sijden partijen aengaende ende belangende den voorscreven capittel heeren vrijheeden ende privilegien hun bij onse geneedichste Heere Gerard van Groesbeeck door godts voorsienicheijt bisschop tot Luijck, Hertoch tot Bouillon, grave tot Loon, Marckgrave tot Franchimont, etc. in hunne translatie toegelaeten ende verleent uijtgesproten ende gewassen waeren tot groten schaede ende costen van beijde partijen tenteerende, om dan alle twisten, differentien, inconvenientie, haet ende nijt tusschen beijde partijen voorscreven te schouwen ende alle gedingen neder te leggen, voorts om meerder vrintschap, eenicheijt, lieffde ende goet verdragh met malcanderen nu ende naemaels te halden, hebben beijde partijen deese naebeschrevene artijckelen mondelijck met hunder beijder consent concipieert, ingewillicht ende verdraegen ende inwilligen voor hun ende hunne naecoemelingen, om die selve puncten ende accoorden nu en ten eeuwigen dagen onverbreeckelijck, vast ende steedich te halden in allen veugen ende manieren als hijer naer volght.

 1. Item inden eersten sal die stadt den thooren halden ende onderhalden, gelijck sij tot noch toe den selven onderhalden heeft, ende oock die stormclock ende die heeren des Capittels sullen inbrengen drij clocken ende den proost sal onderhalden die groote misklock neest der stormclock , ende dat residium der clocken sullen dat capittel, kirckmeesters ende broedermeesteren halff ende half onderhalden. Ende soo dan nu tegenwoordelijck aende stellagie daer die clocken aenhangen gebreck gevonden weert om die selve te repareren, sal die stadt dat derden deijll des costen voor dese reijs alleijn betaelen ende draegen ende verder niet. Ende die ander twe derde deijll sullen die Capittels heeren en die kirckmeesteren en broedermeesteren halff ende halff draegen ende sullen die heeren vanden capittel metter fabrijcken en broedermeesteren die stellagie ten eeuwigen daege halff ende halff onderhalden en draegen.
 2. Ende soo veel aengaet de orgaenen sullen die selve vanden capittelheeren ende der stadt halff en half onderhalden werden ende soo veel aengaet den organist te loonen sal die stadt den selven loonen soo veel den dienst ende gemeijnten aengaet ende indien die heeren van den capittel oock begeeren inder metten, missen, vesperen ende andere officien gespeelt te hebben, sullen daer van metter organist overcomen ende loonen.
 3. Item aengaende den schip der kircken sal onderhalden woorden vande geene die sulckx schuldich sijn te onderhalden nae de usantie des lants ende den lantrecht.
 4. Voorts belangende den glaesvensteren, deuren ofte andere vensteren, metten kirckhoffsmueren stappen, behalven den hoogen choor ende sacristien den die heeren van den capittel voortaen schuldich sullen sijn t'onderhalden sullen die kirkmeesters ende broedermeesters onderhalden als sij gewoonlijck sijn ende tot desen dage toe onderhalden hebben.
 5. Item sullen die capittels heeren de choor mette sacristien onderhalden voor ende allen gebreecken ende inhalden sonder hun eenich behulp daer toe te doen, dan sij sullen te hulp hebben totten onderhalt des bouws ende luminiers nu ende ten eeuwigen daegen den cins vande fabrijcke der kircke den der alde pastoor heer Peter Cornelij opgehaeven heefft nae inhalt des registers van de voorscreven heer Peter daer op gemaeckt ende dat met consent des heeren deeckens, kirckmeesters ende broedermeesters.
 6. Item aengaende de lampen sullen die kirckmeesters ende broedermeesters die ter plaetsen hangend is selve onderhalden ende soo verre die kirckmeesteren ende broedermeesteren van wegen der stadt een nieve sacramentshuijs bouwen soo sullen sij de lamp metter smaltrente nae hun mogen nemen sonder eenich wederseggen des voorseijdes heeren. Reserverende dat die selve heeren vanden capittel de H. Sacramenten sullen mogen gebruijcken.
 7. Item sal den vicarius met sijnen dienst ende met alle ornamenten der kircken toestaende wijcken ende behalden binnen onser L. Vrouwen Choor beheltelijck op hooghtijden ende andere hooghdaegen, wie sich sulckx nae gelegentheijt des tijts bevinden sal sullen die heeren des capittels de selve ter eeren godts mogen gebruijcken ende oock met onderhalden.
 8. Item sullen de kircken- ende broedermeesteren, capellaenen metten schoolmeesteren ende clercken alle sondaegen, Apostelsdaegen ende vierdaegen die metten, messen, vesperen helpen singen, gelijck sij pleegen te doen, dan als de H.H. hunnen dienst aenpaert doen sullen der kircken ende broedermeesteren, capellaenen niet daer toe gehalden sijn dan in festis decanalibus alsmen den dienste saemen ende niet appaert doen sal, sullen die capellaenen, schoolmeesteren ende clercken gauderen in alle presentien van vigilie messen, ende dergelijcke der parochiale kircke aengaende ende dergelijcke als sij van alder gewoonten gewoonlijck sijn ende gedaen hebben.
 9. Item oock sullen die heeren vanden capittel ordonnantie halden ende stellen dat hunnen dienst naer negen uijren uijt sullen sijn, om als dan den vicario te beginnen sijn officie vander hooger misse ten waere dat men beter ordonnantie dne heeren ende den gemeijnten bequaemer sijnde hijer nae maels met hunder beijde consent coste gevinden.
 10. Item aengaende den mandaet in coene dni. sullen die heeren vanden capittel die helfft doen ende die kirkmeesters ende broedermeesters dander hellift te saemen.
 11. Item sullen die H.H. voorscreven ter waegen geeven waer sij dan maelen van ellick vaet terwen eenen halven stuiver brabants ende van ellick vaet roggen een oort stuiver brabants, en van gersten ende boeckweijt van ellick vaet een halff oort stuijvers brabants ende indien de borgers onder den voorscreven halven stuijver een oort ende een halff oort gelicht woorden in toecomende tijden sullen alsdan die Heeren oock gelicht worden gelijck die ander borgers sonder dat collegium tot eeniger tijt hooger te besweeren, in geval dat selfs te waeggeldt in toecomende tijden door eenige saecken gehooght mocht werden, ende soe veel den nootdrufticheijt ende behoefticheijt aengaen mach des capittels hunnen capellanen in hunne eijge huijseren met hunne familie ende gasten van wijn in te leggen ende bier te brouwen, daer van sullen die selve heeren gevrijt sijn vander gabellen, beheltelijck oft geviel dat die capittel heeren ende capellaenen eenigen wijn oft bijer den sij ingelacht hadden oft gebrouwen hadden, soo waer sij dan brouwen binnen deeser stadt eenigen borger ofte anderen van buijten vecochten dan alleijn gastgewijse oft hun metbroeders ofte capellaenen des weer veel oft weijnich, sullen alsdan vervallen sijn in die geheele accijs des opgesteecken vaet des vercochten wijns oft biers sonder sich daer tegens met eenige vrijheijt te behelpen, dan oft die selve heeren des capittels aen ijemanden iets gulden daer omme den vercoopeer de stadt in eenige accijsen oft andere lasten gehalden oft gevallen weere, en sall der vercooper mits des capittels vrijheeden wie voorscreven van alsulcke accijsen ofte lasten niet gevrijt ofte geprivilegieert sijn, dan alsoo deck en menichmael eenige wijn van buijten incomende den borgeren ofte den vreemden toecoemende soo langh die selve niet gekeldert en sijn ofte ondert dack gelacht sullen die heeren des capittels die selve wijnen mogen opter straeten gelden, het weere dan veel oft weijnich sonder eenige accijsen daer van der stadt te geven. Ende der vercoper sal daer van door hun van alsulcke accijsen gevrijt sijn, ende oft sich in toecoemende tijden (daer godt voor sie) deser stadt overquaeme eenige wijder lesten oft seeckere buwen, daer in sullen die capittels heeren met hunnen capellaenender stadt te hulpe comen inder cotributien, gelijck als die stendaeren ? der stadt Luijck daer in doende ende gehalden sijn ende eens gelijcken van graevan, waecken en te ijsen oock van ruijter en knechten.
 12. Dese voorscreven artijckelen ende alles wes inde selve beschreven ende begrepen is hebben deecken ende capittelairen heeren nu ter tijt sijnde voor hun ende hunne naecoemelingen respectievelijck insgelijck burgmeesteren, geswooren, nieuwen ende ouden raedt over deeser tijt, voor hun ende hunne naecoemelingen respectivelijck gelaudeert, geconformeert ende geapprobeert, laudeeren, confirmeeren ende approbeeren, beloovende die voorscreven partijen nu noch tot eeniger tijde tegen die selve te doen oft doen doen in cleijn oft int groot, dan die selve wedersijden onverbreeckelijcker, vast ende steedich te halden ende te observeeren in alle veugen ende manieren als voorscreven, renuncieerende partijen hier mede op alle privilegien, vrijheeden ende liberteijten nu hebbende oft naemaels vercrijgende meugen die hunne successoren en naecoemelingen tegen desen eenichsints voorscreven ordonnantien ende inwillinge dienen mochten en ter oorsaecken van dijen gantschelijck mits desen daer op vertijende sonder alle argelist, geestelijck oft weereltlijck in deesen gantschelijcken uijtgescheijden.

In oirconde ende getuijgenisse der waerheijt van alle desgene voorscreven steijt soo hebben partijen voorscreven desen brieff laeten maecken, ende met hunne siegelen, te weten: deken ende capittel hunnen grooten Cappittels siegel, ende burgemeesteren ende raedt voor hun die kirckmeesteren ende broedermeesteren voorscreven hunnen gemeijnen siegel der stadt tot meerder bevestinge alles des geens voorscreven is, hijer aen doen hangen inden jaere ons Heeren Jesu Christi duijsent vijffhondert drijenseventich inden maent junio des drijentwintichsten daghs.

 

   

2003 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net