Capitulatie aan te gaan met officieren
om regimenten te leveren 1672
(Holland)
-

Genealogisch domein

menu.gif (929 bytes)

Overzicht van historische bronnen

menu.gif (929 bytes)

E-mail

text.gif (926 bytes)

 


 

Algemeen Rijksarchief Den Haag, Simon van Leeuwen, 'Groot-placaetboek, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden ....[etc]', deel 3 (Den Haag, 1683),
blz. 163-165, bibliotheeksignatuur H 21 D-3.

 

 

 

Capitulatie, aen te gaen met de Collenellen, Lieutenants-Collonellen, Sergeanten-Major, Rithmeesters ende Capiteynen, omme te leveren, ende van buyten in te brengen een Regiment te Voet ende te Paerdt, oftewel een Compagnie Ruyteren ende Voet-knechten respective, bestaende een Regiment te Voet in veerthien, ende een Regiment te Paerdt in ses Compagnien, een Compagnie te Paerd in tachtigh Ruyters, ende een te Voet in hondert Man, van den jare 1672

I.
Eerstelijk, sal den Collonel te Voet ende te Paerd, voor de aenstaende Wervinge presenteren de Rithmeesters ende Capiteynen respective, omme by electie van de Heeren Staten van de Provincien op de welcke de selve respectivelijck gerepatrieert sullen zijn, aen gestelt, ende vervolgens in comformité van de ordres van 't Landt, met de vereyschte Commissien voorsien, ende daer op be-eedight te werden; ende sal den Collenel van een Regiment te Voet voor de eerste reyse vermogen te stellen een Regiments Quartier-meester, ende een Provoost, ende de Rithmeesters ende Capiteynen hare Lieutenanten, Cornets, Vendrighs ende andere Officieren: Sullende naederhandt de vergevinge van alle de voorsz charges, egeen uytgesondert, absolutelijck staen ter collatie van de Heeren Staten van de Provincien, op welcke de selve sullen werden gerepartieert, uytgenomen dat de Quartier-meesters ende Regiments-Provoosten op de recommandatie van de Collonellen, by den Raedt van State, als naer ouder gewoonte aengestelt sullen worden: Edoch of het gebeurde dat een van de aengestelde Officieren voornoemt middelerwyle, ende voor de completeringe van de Compagnie quame te sterven, die changeerde ofte renuncieerde van syne aengestelde charge, sullen de Collonels, Rithmeesters en Capiteynen, aen wien sulcks over komt, vermogen andere in der selver plaetsen te stellen.

II.
Des sal niemandt tot Lieutenant mogen werden aengestelt, dan die ten minsten vier Jaren; ende niemandt tot Cornet ofte Vendrigh, dan die ten minsten drie Jaren effectivielijck gedient, en sulcks mede Tocht ende Wacht gedaen ende waergenomen sullen hebben als naer behooren, ten ware hy voor henen in Inlandts ofte Uytlandschen dienst, de selve, ofte eminenter charge bekleet hadde.

III.
Dat mede niemandt tot de Quartier-meesters functie, ofte tot het Hellebaert sal mogen werden gevordert, dan die volkomentlijck expert, ende daer toe singulierlijck bequaem sullen zijn, ende in specie, ten zy de selve den tijd van drie Jaren ten vollen als Soldaet met de Pieck of Musquet effectivilijck ende actuelijck dienst ghedaen sullen hebben.

IV.
Dat wyders de voorschreve Rithmeesters ende Capiteynen, ten saecke van het aenstellen van de Lieutenants, Vendrighs, Cornetten, en mindere Officieren, niet sullen mogen bedingen, genieten of ontfangen eenigh geld, of eenige giften, gaven of geschencken, in geld of gelts-waerde, directelijck of indirectelijck, oock gehouden wesen alvoorens Commissie te lichten, suffisantelijck te doen blijcken, dat in de verkoosen Lieutenants, Cornetten ende Vendrighs, waerlijck gevonden werden alle de requisiten hier boven ge-expresseert: Sullende de voorsz Lieutenants, Cornets ende Vendrighs, op 't aenvaerden van hare Commissie, gehouden zijn daer op te doen den gewoonlijcken Eedt van zuyveringe: Welverstaende nochtans, dat een Rithmeester of Capiteyn van synen Lieutenants en Cornet of Vendrigh sal mogen bedingen, dat sy t'samen naer een behoorlijcke proportie gehouden sullen zijn te werven, ende te leveren d'eene helft van de Ruyteren of Knechten, ende te leveren d'eene helft van de Ruyteren of Knechten, waer uyt syne Compagnie sal bestaen; midts de voorschreve Lieutenanten, Cornetten ende Vendrighs genieten, ghelijck den Rithmeester of Capiteyn, het bedongen ende beloofde Aenrits- en Transport-geld voor yeder Man die syluyden werven, ende in dienst van desen Staet herwaerts brengen, ende tot de Monsteringe leveren sullen.

V.
De Rithmeesteren ende Capiteynen sullen gehouden zijn in 's Lants dienst [ae?]n ter geassigneerde Loop-plaetsen te leveren een Compagnie te Voet van hondert Koppen binnen een maend, of uytterlijck ses weecken, ende een Compagnie Paerden van tachtigh Koppen binnen den tijd van ses weecken, of uytterlijck twee maenden, naer het teeckenen van de Capitulatie, op poene van cassatie.

VI.
De Rithmeesters sullen voor yeder Ruyter tot Aenrits-geldt ghenieten veertigh Rijcxdaelders, ende de Capiteynen op yeder Hooft ses Rijcxdaelders, midtsgaders noch twee Rijcksdaelders voor Transport-geld, ende sulcks te samen acht Rijcksdaelders.

VII.
De betalinghe van de maendelijcke Soldye sal gedaen werden volgens d'ordre van't Landt, vervat in de gedruckte Lijsten, daer van eenigh Exemplaren aen de Ritmeesters en Capiteynen sullen werden ter handt gestelt, by de Provincie op de welcke selver te wervene Compagnien, volgens het consent van de Bondgenoten, sullen werden gerepartieert.

VIII.
De Collonel te Voet en te Paerd, yeder sijn hoogh Tractement sal wesen ten 32 dagen, de somme van 300 guldens, tot xl. grooten.

IX.
Den Lieutenant-Collonel sijn hoogh Tractement sal wesen ten 32 dagen, de somme van 100 guldens tot xl. grooten.

X.
Den Seargant-Major te Voet en te Paerdt, sijn hoogh Tractement sal wesen ten 32 dagen de somme van 80 guldens, te xl. grooten.

XI.
Den Regiment Quartier-meester sijn Tractement sal wesen ten 32 dagen de somme van 25 guldens, tot xl. grooten.

XII.
Den Regiment Provoost sijn Tractement sal wesen ten 32 dagen de somme van 20 guldens tot xl. grooten.

XIII.
Op yeder Compagnie sal by Monsteringe goetgedaen werden een Schryver.

XIV.
Tot het maecken van yeder Vaendel, sal by Ordoannantie gegeven werden in prompte betalinge de somme van 40 guldens, tot xl. grooten, ende voor yeder Standaert 70 gelijcke guldens, door de Provincie op de welcke de elve sullen werden gerepartieert.

XV.
De Tractementen van de hooge Officieren, Ritmeesteren ende Capiteynen, midtsgaders Lieutenanten, Vendrighs ende Cornets, ende alle andere Officieren, sullen aenvangh nemen als op de Loop-plaets sullen gelevert wesen vijf en twintigh effective Ruyters, ende veertigh Voet-knechten; de welcke den Collonel, Ritmeesteren ende Capiteynen respectivelijck onder benefisie van het voorsz Aenrits ende Transport-gelt, gehouden sullen zijn aldaer te leveren tot haren koste; ende de Soldye der Ruyteren ende ghemene Soldaten, sullen aenvangh nemen met den dagh dat sy op de Loop-plaets aen de Heeren Magistraten of Commissaris van de Monsteringe sullen werden gepresenteert; die daer van ghehouden sullen blyven t'elckens Attestatie te verlenen, en op die Attestatie sullen goetgedaen werden de Soldye, en 't Tractement van den Quartier-meester sal ingaen vier weken nae dat de Werf-gelden sullen zijn voldaen.

XVI.
Of het gebeurde dat eenige Lieutenants, Cornets, Vendrighs of andere Officieren in gebreecke bleven te voldoen de Capitulatie, in ghevolghe en conform 't gene hier inne is gedisponeert, met de Rithmeesters ende Capiteynen te maecken, soo sal soodanigen Officier op de klachten van den Rithmeester of Capiteyn ghedeporteert werden, ende de plaetse door den Rithmeester of Capiteyn ghesuppleert met een ander bequam Persoon; ende aen haer persoonen ende hare borgen mogen verhalen alle schaden en interessen: Ende dat den Capiteyn ende Rithmeester, sulcks vereyscht werdende, sal werden geboden de stercke hand.

XVII.
De Ritmeesteren sullen gehouden zijn hare Ruyteren te versien met behoorlijcke Wapenen, gheconditioneert na, ende in confirmaté van de orden van 't Landt daer van zijnde, achtervolgens dewelcke de selve op de Monsteringhe sullen werden gevisiteert ende geprobeert: Ende wat de Capiteynen belanght, aen de selve sullen de Wapenen by ofte van wegen de Heeren Staten, hare Betael-Heeren, werden ghelevert; des sal den prijs van dien haer wederom ghekort werden voor de eene helft op de eerste Ordonnantie van hare Soldye, en voor de weder-helft in de drie daer aen volgende Ordonnantien t'elckens een gerecht derdepart van dien. Des sullen de voorsz Wapenen, soo wanneer eenige vande voorsz Compagnien souden mogen worden ghelicenteert, by 't Landt wederom werden aenghenomen naer de rechte valeur, soo als de selve als dan, volgens tauxatie daer van na style van doen, waerdigh bevonden sullen werden.

XVIII.
Alle de Collenellen, Rithmeesteren en Capiteynen sullen ghehouden wesen haer tot prćcise nakominge van't gene voorsz is, voor so veel yder respectivelick aengaet, te verbinden onder suffisante cautie, en ter somme van acht hondert Rijcxdaelders voor een Compagnie te Voet, en van drie duysent twee hondert Rijckdaelders voor een Compagnie Paerden. Ende in cas yemandt in ghebreecke mochte blyven, syne gemaeckte Capitulatie te voldoen, sal in sulcken cas syne gestelde Borge voor de voorsz somme ge-executeert werden.

XIX.
De loop-plaetsen sullen zijn ........................

XX.
De verbintenisse sal blyven duyren tot den tijd van vier maenden, naer dat de lichtinge effectivelijck sal zijn gedaen, ende in gevalle naer expiratie van dien, de Regimenten in krachte deses te lichten, in dienst komen te werden gecontinueert, sullen de selve als dan voortaen ghetracteert worden, even ende op de selve voet, als de oude Militie jegenwoordigh in dienst van 't Landt zijnde: Ende sullen over-sulcks de Collonels, Lieutenant-Collonels, ende Sergeanten-Major, naer expiratie van de voorsz vier maenden, in effectijf employ zijnde, genieten de volle Tractementen, hier boven uytgedruckt; Edoch buyten employ te Velde zijn ende blyven titulair, even ende in sulcker voegen als ten aensien van de Collenels, Lieutenant-Collenels, ende Sergeant-Major onder de oude Troupes wert gepractiseert.
Aldus by my ondergheschreve ghecontracteert ende de bovenstaende Capitulatie aenghenomen.
Actum den ......................

De bovenstaende Capitulatie is op ordre van haer Edele Mog. in handen ghestelt aen den Capiteyn ....................... om sich naer inhouden van dien te reguleren.

 

Acte van Cautie.

Wy ondergeschreve verklaren by desen, ons in de beste forme te constitueren tot borgen en als principalen voor de persoon van ..................... ende voor de precise naerkominghe van 't geene voorsz is ...................... ter somme van ............................ by aldien en voor soo veel als de selve ......................... soude mogen in ghebreecke blyven van de Wervinge by hem aengenomen te doen, in conformité van de bovenstaende Capitulatie effectivielijck te presteren, ende dat onder expresse renunciatie van de beneficien ordinaris divifionis et excussionis, van de effecten van dien ten volle onderrecht zijnde, midtsgaders onder verbandt van onse personen en goederen, alle de welcke ende de keure van dien, wy midts desen submitteren de Judicature van alle Hoven, Heeren ende Rechteren, ende specialijck de Judicature ende executie soo wel van de Edele Mog. Heeren Gecommiteerde Raden van de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, in de Quartiere waer op sijne betalinge sal wesen geaffectueert, als van de Edele Mog. Heeren Raden van State der Verenighde Nederlanden. Des t'oirkonden by ons onderteyckent desen ........................

De Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, hebben op de bovenstaende Capitulatie tot .................. ge-eligeert ................. ende sullen hem van hare zyde den inhoudt van de selve Capitulatie presteren. Gedaen in den Hage den ................... 1672.

Onder stont, Ter Ordonnantie van de Staten.

 

 

© 2001 Herman de Wit, Maarssen
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net